Stöd oss – bli medlem!

Medlemskap ger dig möjligheter
Som medlem har Du möjlighet till inflytande över Föreningens verksamhet och lyssna till medicinhistoriska föreläsningar. Du får även möjlighet att delta i utflykter till medicinhistoriskt intressanta platser. Det finns inget krav på att ha eller ha haft anknytning till vårdområdet.

Vill Du bli medlem i Föreningen kontaktar Du:
Kassaförvaltaren
Ulla Lyrenäs
090 – 77 50 80
070 – 378 29 50
E-post: ullamargaretalyrenas@gmail.com

eller någon i Styrelsen

Medlemsavgiften för  år 2018: 

  • för enskild medlem 150 kr
  • familj 200 kr
  • förening/organisation 200 kr

Bankgiro 231- 9903

e-mail: medhium@gmail.com
Från och med den 1 januari 2018 är postadressen:

Västerbottens medicinhistoriska förening

Köksvägen 11, 901 89 Umeå

Ladda ned medlemsansökan här

Nu stärks skyddet av dina personuppgifter

Som medlem i Västerbottens medicinhistoriska förening är det viktigt att du vet hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 börjar vi tillämpa den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Syftet med GDPR är att stärka din personliga integritet och särskilt din rätt till skydd av dina personliga uppgifter. En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig: bilder, adress, telefonnummer m m.

Medicinhistoriska föreningen använder dina personuppgifter bl a för att göra medlemsutskick, kallelser till möten och aktiviteter.  Dina personuppgifter kommer att tas bort från medlemsregistret när du inte längre är medlem i vår förening.

Rapport från The XXVIth Nordic Medical History Congress i Uppsala 31 maj – 3 juni 2017

Den välordnade kongressen i Uppsala hade lockat ett 80-tal deltagare framför allt från Sverige men också från Island, Norge, Danmark, Finland, Lettland, Polen och Argentina. Vi samlades på onsdagskvällen i Linneträdgården där en sentida Carolus Linneaus hälsade välkommen och Professor Bergianus Bengt Jonsell demonstrerade trädgården. På torsdagen föreläste Professor Jaanus Harro från Estonia om utvecklingen av modern farmakologi i Dorpat (Turku), den 93-åriga nobelpristagaren Arvid Carlsson på länk från Göteborg om utvecklingen av neurofarmakologi och Överläkare Ottar Gudmundsson från Island om psykiatriska störningar och sexuella problem i de gamla isländska sagorna. På kvällen var det mottagning på Uppsala slott med föreläsning av psykiater Lars Sjöstrand om Kung Eriks psykiska sjukdom och önskan om makt. På fredagen föreläste Curator Adam Bencard från Danmark om betydelsen av artefakter för förståelsen av medicinhistoria och professor Ulf Pettersson, Uppsala om från rasbiologiska institutet till modern genetik. Alla föreläsningarna var som framgår av titlarna mycket relevanta och intressanta Förutom de nämnda större förläsningarna hölls i parallella sessioner ett stort antal kortare föredrag och visades ett antal posters. Abstrakts från dessa återfinns i programboken som den intresserade kan ta del av på museet. –. Jag vill här bara lyfta fram vad man gjort på Karolinska sjukhuset där man bland annat samlat in berättelser från och intervjuer med äldre doktorer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och andra vårdarbetare,  verksamhetsberättelser, filmer m.m. och 2016 publicerat dessa på www.wikiks.se. Innehållsförteckningen ger tips på vad som kan vara med. Man har på KS inte mött något större motstånd och har fått fram en mycket mångfasetterad bild av hur hälso- och  sjukvården utvecklats, vilka instrument och andra föremål som använts  när, hur  och av vem och arbetet fortsätter. Till skillnad från tryckta böcker finns här knappast några volymmässiga ramar. Något liknande kunde genomföras även här i Västerbotten/Umeå och det borde påbörjas snarast medan medarbetarna som varit med och byggt upp och utvecklat verksamheten är i livet och minns och medan det medicinhistoriska museet är intakt.                                                                                                                                                               Lördag morgon besökte vi Carolina Rediviva, Uppsala universitets bibliotek där överbibliotekarie Krister Östlund visade ett urval av de mycket gamla skrifter som man delvis erhållit i gåva av överläkare Erik Waller (1887-1955) i Lidköping  som under sin livstid samlade mer än 20 000  ovärderliga böcker inom framför allt det medicinska området. Därefter arrangerades en bussresa till Sätra Brunn där forskare Nils-Otto Ahnfelt talade om modern farmaci “through Swedish Bitters and Theriac” och till Härkeberga kyrka  som visades av Professor Christer Åsberg. Vid ett board-meeting med Nordic Society of Medical history diskuterades bl.a. nästa nordiska kongress som kommer att  äga rum i Köpenhamn den 20 – 25 maj 2019 med huvudtemana  Care, cure and communication: http:www.dmhs1917.dk/nmhc2019. För att öka de enskilda föreningarnas möjlighet att bibehålla och utveckla sina verksamheter och de nordiska kongresserna föreslogs gemensam ansökan om “nordiska” medel.

/ Hans K: son Blomquist