I samband med Umeå lasaretts 200-årsjubileum bildades 1983 Västerbottens Medicinhistoriska Förening med målsättning att på sikt skapa ett medicinhistoriskt museum i anslutning till universitetssjukhuset. Föreningen skulle också öka intresset för hälso- och sjukvårdens utveckling genom tiderna, anordna medicinhistoriska föredrag och inte minst stimulera undervisning och forskning inom ämnesområdet.

Samarbete med Västerbottens läns landsting

Tack vare gott samarbete med Västerbottens läns landsting och Västerbottens Museum har de primära svårigheterna att skaffa lämpliga lokaler för ett museum kunnat lösas på ett mycket tillfredsställande sätt. Medlemmarnas mångåriga ideella arbete med att samla, beskriva och för framtiden dokumentera instrument, apparater och bildmaterial av medicinhistoriskt intresse resulterade i att den första utställningen kunde invigas den 26 april 2004 i gamla badets lokaler från 1921.

Museet och utställningen

Två studenter vid Umeå universitet har under hösten 2016 inom programmet för Museer och Kulturarv genomgått kursen Kulturanalytisk fördjupning. Inom ramen för denna kurs ingår ett projektarbete som går ut på att gestalta en fysisk plats. De har valt Västerbottens medicinhistoriska museum. Läs vidare på

http://vmmumea.weebly.com

 

Museets flyttning från Rotundan

På grund av planerad rivning av det gamla lasarettet är det medicinhistoriska museet för närvarande stängt. Dokumentation, märkning och nedpackning av föremål pågår för fullt. Vi kan därför inte ta emot några besökare.

Föreläsningsverksamheten pågår som tidigare, vanligen på onsdagar, en gång i månaden. Föreläsningarna hålls i annan lokal; Fullmäktigesalen i landstingshuset. Köksvägen 11, Umeå.

Ett nytt medicinhistoriskt museum kommer i framtiden att inrymmas vid NUS. Det kommer att vara placerat vid Norra entrén, mellan apoteket och biblioteket. Flyttningen beräknas ske 2019-2020.

Föreningens stadgar

1 § Namn

Föreningens namn är Västerbottens Medicinhistoriska Förening.

2 § Syfte

Föreningen, grundad år 1983, är en ideell sammanslutning med syfte att sprida intresse för och kunskap om medicinhistoria genom

att samla, dokumentera och i ett medicinhistoriskt museum vårda och visa föremål som belyser hälso- och sjukvårdens utveckling framför allt i norra Sverige över tid. Vissa föremål registreras i Västerbottens museums databasprogram.

att verka för att medicinhistoriskt intressanta miljöer i Västerbotten dokumenteras, visas och om möjligt bevaras

att verka för att undervisning i medicinhistoria ingår i alla landstingets  och universitetets program för vårdutbildningar och i andra relevanta program samt som särskilda kurser

att erbjuda medlemmar och allmänhet föreläsningar och studiebesök

att stimulera medicinhistorisk forskning

att utbyta kunskaper och erfarenheter med andra liknande föreningar i Sverige och Norden.

3 § Medlemskap

Medlemskap står öppet för var och en och för föreningar/företag som visar intresse för föreningens verksamhet och som erlägger av årsmötet beslutad årsavgift.

4 § Styrelse

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och 3 övriga ledamöter. Styrelsen kan under sin valperiod eller del därav adjungera person med förslagsrätt inom ramen för tilldelade uppgifter men icke ansvar för styrelsefrågor i övrigt.

Styrelsens ledamöter och ordförande väljs av årsmötet för en period av två år på sådant sätt att om möjligt 3 – 4 ledamöter väljs vid varje årsmöte. För beslutsmässighet i styrelsen fordras närvaro av minst fyra ordinarie ledamöter.

Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr. o. m 1 jan. t. o. m. 31 december.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas var för sig av ordförande och kassör

6 § Revisorer

Årsmötet väljer två revisorer för en period av två år.

7 § Valberedning

Årsmötet väljer tre ledamöter, varav en sammankallande, till valberedning.

8 § Föreningsmöte

Föreningsmöte skall hållas minst 4 gånger per år. Kallelse skall vara medlemmar tillhanda senast 14 dagar före mötesdagen

9 § Årsmöte

Föreningen skall hålla årsmöte i februari. Kallelse och föredragningslista skall vara medlemmar tillhanda senast 14 dagar före mötesdagen..

Dagordningen på årsmötet skall omfatta:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare (tillika rösträknare) för årsmötet

3. Frågan om mötets behöriga utlysande

4. Godkännande av föredragningslista

5.Verksamhetsberättelse

6. Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse

7. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

8. Eventuella motioner (skall inges till styrelsen senast 1 månad före årsmötet)

9. Föreningens verksamhetsplan och budget för året

10. Fastställande av medlemsavgifter

11. Val av styrelse, revisorer och valberedning

12. Övriga frågor

13. Mötets avslutande

10 § Stadgeändring

För ändring av stadgarna krävs godkännande av två föreningsmöten varav ett skall vara årsmöte.

11 § Föreningens upplösande

Beslut om föreningens upplösning fattas på två föreningsmöten varav ett skall vara årsmöte. Tillgångarna fördelas enligt föreningsmötets beslut.

————————————–

Tidigare stadgar fastställda av årsmötet 1997. Ovanstående reviderade förslag till stadgar är godkänt av styrelsen och av föreningsmöte 2013-11-13. Skall också föreläggas årsmötet 2014